Kliknutím na možnost „Odeslat“ uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem vytvoření profilu kandidáta v interní databázi společnosti Valatron s.r.o. Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji správci osobních údajů (viz níže) jsou následující: jméno, příjmení, datum narození, email, telefonní číslo, fotografie, adresa trvalého pobytu, informace o mém vzdělání a kariérní historii, nebo jiné informace v rozsahu poskytnutém správci osobních údajů. Tyto údaje jsou shromažďovány a  zpracovávány subjektem - správcem osobních údajů, kterým je spol. Valatron s.r.o., se sídlem Táborská 940/31, 140 00, Praha 4 – Nusle, Česká republika, IČO: 04649311, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251433.

Správce osobních údajů provede veškerá opatření (technologická, administrativní, procedurální), která jsou v souladu s interními postupy Valatron a platnými právními předpisy, aby zajistil ochranu a důvěrnost zpracovávaných osobních údajů a zabránil neoprávněnému užití nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům.  

Mé osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům osobních údajů: personálu společnosti Valatron odpovědnému za činnost v oblasti náboru nových zaměstnanců a vedení společnosti Valatron. Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let a mohou být dále poskytnuty příslušným orgánům oprávněným dle platných právních předpisů. Zároveň beru na vědomí, že mě před uplynutím této doby může správce osobních údajů kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu. Pokud nebude souhlas obnoven, budou mé osobní údaje po uplynutí dané doby trvale vymazány.

Pokud se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby tento stav odstranil. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Tato práva mohou být uplatněna zasláním e-mailové žádosti správci osobních údajů na tuto adresu: marketa.kastankova@valatron.com. Pokud nedojde k udělení souhlasu nebo pokud později podám žádost o vymazání svých údajů, společnost Valatron mě nebude moci nadále informovat o pracovních příležitostech.